Văn bản pháp luật lao động – bảo hiểm xã hội

... .........VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI..... ..

Văn bản pháp luật lao động – bảo hiểm xã hội

* Bộ luật lao động của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ( xem )

* Luật bảo hiểm xã hội của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 ( xem )

* Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động ( xem )

* Danh mục các cơ sở KCB Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2012 cho các đối tượng tham gia BHYT do BHXH TP.HCM phát hành thẻ ( xem )

* Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp ( xem )

* BHXH- BHYT- BHTN Bắt buộc Mức đóng, tiền lương-tiền công đóng, lương tối thiểu ( xem )

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)