Văn bản pháp luật kế toán

... ............. ...........VĂN BẢN PHÁP LUẬT KẾ TOÁN... ............... . ..
Văn bản pháp luật kế toán

* Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định về kế toán ( xem )

* Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp ( xem )

* Quyết định 48/2006/QĐ-BTCngày 14/09/2006về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa ( xem )

* Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toánban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ( xem )

* Thông tư 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ( xem )

* Quyết định số 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007 hướng dẫn quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng ( xem )

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)