KẾ TOÁN NỘI BỘ

..................................... KẾ TOÁN NỘI BỘ .................................

KẾ TOÁN NỘI BỘ

Giúp doanh nghiệp quản lý các vận hành kế toán nội bộ, quản lý dòng tiền và các báo cáo quản trị khác. Dịch vụ kế toán nội bộ cho doanh nghiệp thấy rõ thực trạng về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào, để đưa ra định hướng tốt hơn cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình, giống như dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ báo cáo thuế nhưng bao

gồm cả các công việc của nhân viên kế toán nội bộ. TPESS sẽ mang đến cho Qúy khách hàng dịch vụ kế toán hoàn hảo nhất.

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ hàng tháng như sau:

* Cập nhật hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào phát sinh hàng tháng.

* Cập nhật số liệu xuất kho, nhập kho, tồn kho hàng hóa.

* Lập thẻ TSCĐ, bảng phân bổ KHTSCĐ và CCDC vào giá thành sản xuất.

* Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

* Theo dõi sổ tiền gửi ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt.

* Theo dõi thanh toán lương, phụ cấp cho cán bộ công nhân viên trong công ty. .

* Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm hàng tháng.

* Kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu tính hợp lý toàn bộ phát sinh trên các tài khoản theo chế độ.

* Xử lý nghiệp vụ các phát sinh tổng hợp.

* Tổng hợp báo cáo kế toán hàng tháng theo mẫu qui định và theo yêu cầu quản trị.

* Thực hiện các thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

* Giải quyết các công việc phát sinh khác liên quan đến kế toán.

* Kê khai và nộp tờ khai thuế hàng tháng.

* Lập và nộp báo cáo tài chính quí, năm.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp Tuyền và Cộng sự)