Đăng ký lao động – bảo hiểm

KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG – ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG – BHXH – BHYT


Theo quy định của pháp luật thì:


Công ty có nghĩa vụ đóng Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cho người lao động khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn. Theo quy định tại điều 141 và điều 149 Luật lao động được sửa đổi bổ sung năm 2002 và sửa đổi bổ sung 2006 và theo điều 2, 3 Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006. nghị định 152/2006/ NĐ- CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Điểm 8 Mục III Quyết định 902/QĐ-BHXh ngày 26/6/2007 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy định về quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế bắt buộc hướng dẫn một số điều của nghị định 152/2006