Tư vấn thuế TNDN

... ..................TƯ VẤN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP... ........ . ..


Tư vấn thuế TNDN

1.Theo thông tư số 18/2011 các khoản chi được trừ, cty chúng tôi có thưởng cho cnv nhân dịp tết trung thu, tết dương lịch có ghi trong thỏa ước LĐTT và quy chế thưởng. khoản chi này có được trừ hay không?

- Căn cứ khoản 2d1 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định “Sửa đổi, bổ sung điểm 2.5b mục IV Phần C như sau:


Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty”

- Trường hợp Công ty có thưởng cho người lao động nhân dịp Tết Trung thu, Têt dương lịch và khoản tiền thưởng này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng trong thỏa ước lao động tập thể thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Theo quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 thì tất cả các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2.Cty chúng tôi kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng , cty chúng tôi muốn bỏ tiền ra xây kho, chi phí xây kho cty chịu, chi phí này có chứng từ hợp lệ thì có được đưa vào chi phí hạch toán không?

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC; Trường hợp Công ty bỏ chi phí ra để xây dựng nhà kho trên đất thuê để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm 2.2h, mục IV, phần C Thông tư này.

3.Hàng năm nhân dịp lễ tế cty có mua quà bánh, rượi tặng cho khách hàng thân thiết , những hoản chi này có được đưa vào để khấu trừ TNDN không?

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì khoản chi mua quà tặng nhân dịp lễ tết (như bánh, rượu...) là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.Chi phí khi đi công tác nước ngoài như tiền khách sạn, taxi, ăn uống ..có bill của nước ngoài cấp thì cty tôi phải làm thủ tục gì để đưa vào phí hợp lệ , có phải công chứng dịch thuật không?

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

Trường hợp Công ty nếu có phát sinh các khoản chi phí công tác ở nước ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì các khoản chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở nếu có đầy đủ hóa đơn hợp pháp của bên cung cấp dịch vụ ở nước ngoài ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Riêng khoản chi phụ cấp lưu trú cho nhân viên đi công tác được tính vào chi phí được trừ không vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước (áp dụng theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ tài Chính).
Về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ, chứng từ ...kê khai thuế: đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 4 Điều 5 Chương I Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

5.CTY tôi được sở kế hoạch cấp ngày 15/12/2010, ngày bắt đầu hoạt động kin doanh là ngày 01/01/2011 trong trường hợp này cty tôi có phải làm quyết toán gì không?

Trong tháng 12 năm 2010 nếu Công ty có chi trả thu nhập cho người lao động thì phải lập tờ khai thuế TNCN tháng 12/2010; cuối năm phải kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2010; Công ty chỉ tổng hợp thu nhập và số thuế TNCN khấu trừ trong năm, cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để người lao động tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế. Nếu trong năm 2010 Công ty không chi trả bất cứ khoản thu nhập nào cho người lao động thì không phải kê khai thuế TNCN.

6.CTY chúng tôi mua dịch vụ cty khác có hợp đồng, hóa đơn xuất vào tháng 05/2010 , tại thời điểm này cty vẫn còn đang nộp báo cáo thuế. Nhưng đến tháng 12/2010 cty này bỏ trốn và có thông báo bỏ trốn trong, vậy hóa đơn đã xuất cho cty tôi có hợp lệ không? Chi phí này có bị xuất toán khi thuế quyết toán không?

Đề nghị Công ty tham khảo công văn 7333/BTC-TCT ngày 24/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

7.CTY liên doanh giữa nhà nước với nước ngoài, năm 2011 có lãi cty dự định thưởng cho nhân viên 4 tháng lương có quyết định của hội đồng thành viên, thỏa ước lao động, nội quy, HĐLĐ có nêu thưởng cuối năm tùy theo tình hình kinh doanh của công ty, vậy phí thưởng này có đưa vào chi phí hợp lý không? Giới hạn bao nhiêu không?

Căn cứ khoản 2.d.1 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.9 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ ký tính thuế năm 2011):
"Không tính vào chi phí được trừ: Các khoản tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty".
Các khoản tiền thưởng thực tế chi trả cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ theo quy định nêu trên.

8.Thuế TNDN tạm tính kê khai sai Q1/2011 có làm điều chỉnh được không ?Mức phạt nộp trễ báo cáo hóa đơn quý 2/2011?

.Trường hợp Công ty khai tạm tính quý 1/2011 sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Công ty thực hiện khai bổ sung điều chỉnh 01/KHBS trên excel (mẫu TT 28/2011), làm lại tờ khai thuế tạm tính quý 1/2011 (theo mẫu đã khai trước đó), photo tờ tạm tính quý 1/2011 đã khai sai kèm theo.
2. Tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định:
"3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định tại Nghị định này;
b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định".

9.Cty chúng tôi thường xuyên ủng hộ các khoản lũ lụt thiên tai trong và ngoài nước, khoản chi này có đưa vào phí hợp lệ không?

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;
Trường hợp Công ty có chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai nếu đáp ứng các điều kiện (đúng đối tượng và có hồ sơ xác định khoản tài trợ) theo quy định tại điểm 2.23 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC thì mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

10.Năm 2010 cty có bán hàng cho khách hàng có thực hiện chương trình khuyến mãi chi bằng tiền cho khách hàng do mua đạt doanh số nhất định nhưng đến năm 2011 cty mới chi trả cho khách hàng thì cty có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế năm 2010 không?

Trường hợp Công ty bán hàng cho khách hàng có thực hiện chương trình khuyến mãi (chi bằng tiền) cho khách hàng do mua đạt doanh số nhất định, nếu khách hàng mua đạt doanh số theo quy định, Công ty và khách hàng xác định được số tiền phải chi, phải thu theo thỏa thuận thì Công ty phải tính vào chi phí được trừ của năm khách hàng mua đạt doanh số (khoản mục chi phí bị khống chế quy định tại Điểm 2.19 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên), khách hàng cũng phải tính vào thu nhập khác của năm đó (không phân biệt Công ty đã thanh toán tiền hay chưa thanh toán tiền cho khách hàng).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ TPESS để được hướng dẫn chi tiết
Tel/Fax: (08)36 021 525 - (08)37 620 224 - 0909 536 690
(Gặp chuyên viên và Cộng sự)