Giải pháp –tư vấn

Giải pháp –tư vấn

Tư vấn pháp lý và thành lập doanh nghiệp

• Giải pháp kế toán thuế.

• Cho thuê kế toán trưởng

• Giải pháp quyết toán thuế

• Giải pháp thuế

Tư vấn kiểm tra hồ sơ kế toán

• Tư vấn lập báo cáo tài chính

• Giải pháp kế toán nội bộ

• Tư vấn in và sử dụng hóa đơn .

• Tư vấn lao động – Tiền lương – Bảo hiểm.

• Dịch vụ kiểm toán